X

AKA:
X: Their Destiny Was Foreordained
Release Date:
Aug 3, 1996
MPAA Rating:
R
Running Time:
1:38
Genre:
Fantasy
Director:
Rintaro
Cast:
Tomokazu Seki Kamui Shirô
Junko Iwao Kotori Monô
Ken Narita Fûma Monô
Toru Furusawa Seishirô Sakurazuka
Masako Ikeda Tôru