The Last Woman of Shang

Release Date:
Aug 26, 1964
Running Time:
2:27
Genre:
Drama
Director:
In-hyeon Choi, Feng Yue
Cast:
Lin Dai Su Daji
Pat Ting Hung Zhiyan
Nam Koongwoon
Shin Yung-kyoon King Zhou
Ching Miao Ji Chang
Chiang Kwong-T'sao
Yunhua Chen Queen Jiang
Kuang Chao Chiang You Hun
Producers:
Sang-ok Shin
Writers:
Il-ro Kwak
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'The Last Woman of Shang'

Please wait while showtimes for "The Last Woman of Shang" are being retrieved.
The Last Woman of Shang

In order to exact revenge upon him, a young woman marries the king who killed her father.

Be the first to rate this movie