The Emperor's Shadow

AKA:
Qin Song
Release Date:
Jul 18, 1997
Running Time:
1:56
Genre:
Historical Drama
Director:
Xiaowen Zhou
Cast:
Wen Jiang Ying Zheng
Ge You Gao Jianli
Xu Qing

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to