The Emperor and the Assassin

AKA:
Ch'In
Release Date:
Sep 12, 1999
MPAA Rating:
R
Running Time:
2:40
Genre:
Historical Drama
Director:
Kaige Chen
Cast:

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to

Li Gong Lady Zhao
Zhang Fengyi Jing Ke
Xuejian Li Ying Zheng
Sun Zhou Dan, Prince of Yan
Wang Zhiwen Marquis Changxin
Chen Kaige Lu Buwei
Lu Xiaohe General Fan Yuqi
Gu Yongfei Queen Mother