The Emperor and the Assassin

AKA:
Ch'In
Release Date:
Sep 12, 1999
MPAA Rating:
R
Running Time:
2:40
Genre:
Historical Drama
Director:
Kaige Chen
Cast:
Li Gong Lady Zhao
Fengyi Zhang Jing Ke
Xuejian Li Ying Zheng
Sun Zhou Dan, Prince of Yan
Wang Zhiwen Marquis Changxin
Chen Kaige Lu Buwei
Lu Xiaohe General Fan Yuqi
Gu Yongfei Queen Mother
Haifeng Ding Qin Wuyang
Benshan Zhao Gao Jianli
Changjiang Pan Prison Official
Zhou Xun Blind Girl
Producers:
Kaige Chen , Hiromitsu Furukawa , Sanping Han , Satoru Iseki , Tsuguhiko Kadokawa
Writers:
Kaige Chen, Peigong Wang
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'The Emperor and the Assassin'

Please wait while showtimes for "The Emperor and the Assassin" are being retrieved.
The Emperor and the Assassin

Set in the 20th Century BC, ``The Emperor and the Assasin'' tells the story of Ying Zheng, a power-hungry heir to the throne of the Kingdom of Qin, whose only goal is to conquer the other six kingdoms existing in China, and merge them into his own, and under his rule.

Be the first to rate this movie

Trailer for: 'The Emperor and the Assassin'