Samurai Assassin

Release Date:
Jan 3, 1965
Running Time:
2:02
Genre:
Action
Director:
Kihachi Okamoto
Cast:
Michiyo Aratama
Susumu Fujita
Chusha Ichikawa
Yunosuke Ito
Keiju Kobayashi
Koshiro Matsumoto
ToshirĂ´ Mifune
Takashi Shimura
Haruko Sugimura
Nami Tamura
Kaoru Yachigusa
Producers:
Reiji Miwa , Tomoyuki Tanaka
Writers:
Shinobu Hashimoto
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Samurai Assassin'

Please wait while showtimes for "Samurai Assassin" are being retrieved.
Samurai Assassin

A samurai joins a band of revolutionaries who intend to kill an official who favors opening Japan to foreigners.

Be the first to rate this movie