Also in Theaters

Sacrifice

AKA:
Sacrifice: The Orphan of Zhao
Release Date:
Jul 27, 2012
MPAA Rating:
R
Running Time:
2:06
Genre:
Historical Drama
Director:
Chen Kaige
Cast:
Ge You Cheng Ying
Wang Xueqi Gen. Tu-Angu
Huang Xia