Record of a Tenement Gentleman

Release Date:
May 20, 1947
Running Time:
1:12
Genre:
Comedy Drama
Director:
Yasujirô Ozu
Cast:
Choko Iida Otane
Hohi Aoki Kohei
Shohichi Kawamura Tamekichi
Hideko Mimura Ukiko
Eitarô Ozawa Father
Chishu Ryu Tashiro
Takeshi Sakamoto Kihachi
Mitzuko Yoshikawa Kikuko
Writers:
Yasujirô Ozu, Tadao Ikeda
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Record of a Tenement Gentleman'

Please wait while showtimes for "Record of a Tenement Gentleman" are being retrieved.
Record of a Tenement Gentleman

A widow in postwar Japan begrudgingly adopts an abandoned boy whom she grows to love.

Be the first to rate this movie