Onmyoji

Release Date:
Apr 18, 2003
MPAA Rating:
R
Running Time:
1:56
Genre:
Action,Fantasy
Director:
Yojiro Takita
Cast:

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to

Mansai Nomura Abe no Seimei
Hideaki Ito Minamoto no Hiromasa
Hiroyuki Sanada Douson
Kyoko Koizumi Aone
Eriko Imai Mitsumushi
Yui Natsukawa Fujiwara no Sukehime
Ken'ichi Yajima Fujiwara no Morosuke
Sachiko Kokuba Fujiwara no Tadako
Akira Emoto