Also in Theaters

Ju Dou

Release Date:
Mar 6, 1990
MPAA Rating:
PG-13
Running Time:
1:38
Genre:
Drama
Director:
Yimou Zhang
Cast:
Gong Li Ju Dou
Li Baotian Yang Tian-qing
Wei Li Yang Jin-

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to