Also in Theaters

I Live in Fear

AKA:
What the Birds Knew
Ikimono No Kiroku
Record of a Living Being
Release Date:
Nov 22, 1955
Running Time:
1:45
Genre:
Drama
Director:
Akira Kurosawa
Cast:

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to

ToshirĂ´ Mifune Kiichi Nakajima
Eiko Miyoshi Toyo
Togo Haruko Yoki Nakajima
Masao Shimizu Yamazaki, Yoshi's Husband
Yutaka Sada Ichiro
Noriko Senooku Kimie Nakajima
Minoru Chiaki Jiro
Kyoko Aoyama Sue Nakajima
Akemi Negishi Asako, the Mistress
Kichijiro Ueda Mr. Kuribayashi father
Yoichi Tachikawa
Takashi Shimura Harada
Ken Mitsuda Araki, the Judge
Toranuosuke Ogawa Hori, the lawyer