Back to 1942

Release Date:
Nov 30, 2012
Running Time:
2:26
Genre:
Historical Drama
Director:
Feng Xiaogang
Cast:
Zhang Guoli Landlord Fan
Tim Robbins Father Thomas Morgan
Adrien Brody Theordore E. White
Xu Fan Huazhi
Ziwen Wang Xingxing
Chen Daoming Generalissimo Chiang Kai-shek
Li Xuejian Li Peiji
Wei Fan Old Ma
Feng Yuanzheng Xialu
Li Qian Fan's Daughter-in-law
Zhang Shaohua Xialu's Mother
Yi Zhao Fan Keqin
Producers:
Wang Zhonglei , Chen Kuo-fu , Wang Zhongjun
Writers:
Zhenyun Liu
Language:
English

MOVIE TIMES FOR 'Back to 1942'

Please wait while showtimes for "Back to 1942" are being retrieved.
Back to 1942

The fortunes of a well-off Chinese landlord fall to ruin, as a devastating famine holds the country in its grip in 1942.

Be the first to rate this movie