A Man Called Hero

Release Date:
Jul 16, 1999
MPAA Rating:
R
Running Time:
1:50
Genre:
Action
Director:
Wai Keung Lau
Cast:
Ekin Cheng Hero Hua
Qi Shu Mu
Kristy Yang Jade
Nicholas Tse Sword Hua
Biao Yuen Boss
Jerry Lamb
Dion Lam

Oops...

We're sorry. Something went wrong.
Please try again in a moment.

Go back to